Praca naukowa

Praca naukowa

2019
 • Ł. Scheffs, Doradztwo w polityce. Wykorzystanie wiedzy profesjonalnej w działaniu, Poznań 2019, ss. 165, ISBN 978-83-65817-58-7.

2016
 • P. Antkowiak, Ł. Scheffs, Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań 2016, ss. 203, ISBN 978-83-62907-95-3.
 • Ł. Scheffs, Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Poznań 2016, ss. 267, ISBN 978-83-62907-90-8.

2015
 • Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, red. Ł. Scheffs, Toruń 2015, 127-151, ISBN 978-83-8019-243-0.

 

2017
 • P. Antkowiak, T. Ludwicki, Ł. Scheffs, A. Siuda, Local government in Poland in the proces of systemic transformation, “Public Policy and Economic Development” 2017, 11(15), ss. 167-180, ISSN 2309-0863.

2015
 • Antkowiak, Ł. Scheffs, The Personalisation of Politics at the Local Level in Poland and Selected Central and Eastern European States: A Contribution to the Research, „Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association” 2015, vol. 11, no. 2, ss. 95-108, ISSN 1801-3422.
 • Ł. Scheffs, Collectivistic aspects of advocacy advertising, „Public Policy and Economic Development” 2015, nr 4, ss. 83-93, ISSN 2309-0863.

2012
 • Ł. Scheffs, Recht und Gerechtigkeit (PiS) als Protestpartei? Eine kurze politologische Reflexion, in: Legitimation und Protest Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, Hrsg. D. Bingen, M. Jarosz, P. O. Loew, Wiesbaden 2012, ss. 70-84, ISBN 978-3-447-06562-7.
2017
 • Ł. Scheffs, A. Sulikowska, Celebritization of Polish politics, and the language of comments and Internet entries. Analysis of selected examples, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3, ss. 61-74, ISSN 1426-8876.

2016
 • Ł. Scheffs, O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 4, ss. 187-204, ISSN 1731-7517.
 • Ł. Scheffs, Socjotechnika władzy, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, ss. 35-47, ISSN 1426-8876.

2015
 • P. Antkowiak, Ł. Scheffs, Nowy wymiar przywództwa politycznego: w poszukiwaniu perspektywy do badań personalizacji polityki na poziomie lokalnym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1, ss. 143-159, ISSN 1731-7517.
 • P. Antkowiak, Ł. Scheffs, Personalizacja polityki w świetle wyników badań opinii publicznej. Przegląd wybranych badań, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 2, ss. 201-218, ISSN 1731-7517.
 • Ł. Scheffs, Socjotechniczne aspekty personalizacji polityki, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, vol. 47, ss. 25-42, ISSN 1505-2192.

2013
 • Ł. Scheffs, Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej, „Świat Idei i Polityki” 2013, t. 12, ss. 164-181, ISSN 1643-8442.
 • Ł. Scheffs, W obronie marketingu politycznego, „Refleksje” 2013, nr 7, ss. 171-186, ISSN 2081-8270.

2012
 • Ł. Scheffs, Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2, ss. 209-222.

2010
 • Ł. Scheffs, Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej, „Refleksje” 2010, nr 1, ss. 31-40, ISSN 2081-8270.
 • Ł. Scheffs, Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?, „Refleksje” 2010, nr 2, ss. 131-140, ISSN 2081-8270, ISSN 1731-7517.
2018
 • Antkowiak, T. Ludwicki, Ł. Scheffs, A. Siuda, Marketing polityczny a degradacja kultury politycznej w systemie liberalno-demokratycznym, w: Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Poznań 2018, ss. 247-255, ISBN 978-83-65817-25-9.
 • Ł. Scheffs, Wpływ marketingu politycznego na przeobrażenia kultury politycznej w systemie liberalno-demokratycznym, w: Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów, red. B.A. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2018, ss. 155, ISBN 978-83-65932-06-8.

2016
 • Ł. Scheffs, Reklama społeczna jako instrument oddziaływania socjotechnicznego, w: Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Poznań 2016, ss. 167-175, ISBN 978-83-62907-78-6.

2015
 • Antkowiak, Ł. Scheffs, Perspektywy edukacyjne i zawodowe jako zadanie władz samorządowych w regionie północno-wschodniej Wielkopolski, w: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, red. P. Antkowiak, Poznań 2015, ss. 53-81, ISBN 978-83-62907-66-3.
 • Ł. Scheffs, Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015, ss. 21-44, ISBN 978-83-264-8271-7.
 • Ł. Scheffs, Prawo i Sprawiedliwość partią protestu?, w: Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, red. Ł. Scheffs, Toruń 2015, ss. 127-151, ISBN 978-83-8019-243-0.
 • Ł. Scheffs, Socjotechniczne aspekty kampanii profrekwencyjnych, czyli rzecz o legitymizacji władzy politycznej, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015, ss. 132-145, ISBN 978-83-264-8271-7.

2014
 • Antkowiak, Ł. Scheffs, Europa w kryzysie? Ruch oburzonych w krótkim spojrzeniu politologa, w: Unia Europejska: politologiczno-socjologiczno-ekonomiczny ogród, red. C. Trosiak, Poznań 2014, ss. 215-221, ISBN 978-83-62907-53-3.

2013
 • Antkowiak, Ł. Scheffs,Efekty prac Powiatowych Rad Gospodarczych oraz Subregionalnej Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu „Bądź gotowy na zmianę”, w: Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, P. Antkowiak, Poznań 2013, ss. 125-146, ISBN: 978-83-936964-0-6.
 • Jakubowski, Ł. Scheffs, Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, w: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin 2013, ss. 241-255, ISBN 978-83-7784-287-4.
 • Ł. Scheffs, Internet w wieku fabrykowanych wizerunków, w: Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, ss. 184-198, ISBN 978-83-7780-715-6.
 • Ł. Scheffs, Prawo i Sprawiedliwość w Sieci. Strategia wyborcza PiS w wyborach parlamentarnych 2011 roku, w: Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, M. Musiał-Karg, Toruń 2013, ss. 225-242, ISBN 978-83-7780-715-6.
 • Ł. Scheffs, Teoria i praktyka lobbingu na przykładzie działalności Powiatowych Rad Gospodarczych subregionu konińskiego, w: Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, red. P. Antkowiak, Poznań 2013, ss. 159-170, ISBN: 978-83-936964-0-6

2012
 • Ł. Scheffs, Polityka, marketing polityczny i brak wartości, w: Wartości w świecie polityki, red. J. Miluska, Poznań 2012, ss. 195-209, ISBN 978-83-7177-834-6.
 • Ł. Scheffs, Proces personalizacji polityki, w: Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców, red. J. Karwat, Poznań 2012, ss. 287-304, ISBN 978-83-61449-52-2.
 • Ł. Scheffs, Socjotechnika „śmierci” wg Jarosława Kaczyńskiego. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o istocie pojęcia, w: Media wobec śmierci, t. 1, K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcki, Warszawa 2012, ss. 56-68, ISBN 978-83-7151-057-1.

2011
 • Ł. Scheffs, E-marketing w wyborach do Parlamentu Europejskiego na przykładzie kampanii Rafała Trzaskowskiego, w: Marketing polityczny. Teoria i praktyka, I. Hofman, Lublin 2011, ss. 45-54, ISBN 978-83-7784-046-7.
 • Ł. Scheffs, Konflikt w Iraku a polska polityka zagraniczna, w: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, ss. 291-306, ISBN 978-83-231-2605-8.
 • Ł. Scheffs, Wolność, zaangażowanie i konflikt w systemie kontrdemokratycznym. Krótka refleksja nad kondycją demokracji, w: Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji, red. A. Laska, S. Sadowski, J. Golinowski, Bydgoszcz 2011, ss. 21-28, ISBN 978-83-7096-820-5.

2010
 • Antkowiak, Ł. Scheffs, Wizje ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w projektach konstytucji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony RP, w: Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallasa, Poznań 2010, ss. 335-348, ISBN 978-83-60677-93-3.
 • Ł. Scheffs, Interwencja w Iraku a uregulowania prawno-międzynarodowe – polityka dominacji Stanów Zjednoczonych Ameryki, w: Problemy bezpieczeństwa na bliskim wschodzie, red. A. Potyrała, J. Raubo, Poznań 2010, ss. 67-85, ISBN 978-83-60677-95-7.
 • Ł. Scheffs, Nowe media i polityka, w: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Poznań 2010, ss. 297-307, ISBN 978-83-931527-3-5.
 • Ł. Scheffs, Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, ss. 77-90, ISBN 978-83-7285-527-5.
 • Ł. Scheffs, Totalitarna propaganda III Rzeszy, w: Między historią a politologią. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010, ss. 21-34, ISBN 978-83-60677-86-5.

2009
 • Antkowiak, Ł. Scheffs, Wizerunek Polski w Unii Europejskiej w świetle doniesień prasowych, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009, ss. 203-216, ISBN 978-83-60677-66-7.
 • Ł. Scheffs, O tytule… – propozycje, w: Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena Lukesa Niezwykle oświecenie profesora Caritata, red. M. Kołodziejczak, Poznań 2009, ss. 102-104, ISBN 978-83-60677-73-5.
2018
 • Recenzja wydawnicza dla Ośrodka Analiz Politologicznych UW „e-Politikon”: A. Borówka, Latarnik Wyborczy 2015 jako przykład nawigatora politycznego – analiza wybranych aspektów.
 • Recenzja wydawnicza dla Ośrodka Analiz Politologicznych UW „e-Politikon”: K. Lorenc, Dobór i konstrukcja twierdzeń kwestionariusza w nawigatorach wyborczych (Voting Advice Applications): od problemów metodologicznych po ideologię.

2011
 • Ł. Scheffs, Recenzja książki Łukasza Wojtkowskiego, Kultura masowa a marketing polityczny. Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, „Nowe Media” 2011, nr 2, ss. 173-177, ISSN 2082-4351.
 • Ł. Scheffs, Recenzja książki pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Studia nad komunikowaniem politycznym w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 2, ss. 193-196, ISSN 1731-7517.

2010
 • Ł. Scheffs, Sztuka robienia polityki. Recenzja książki Michała Karnowskiego i Eryka Mistewicza, Anatomia władzy, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2010, „Refleksje” 2010, nr 2, ss. 63-66, ISSN 2081-8270.

2008
 • Ł. Scheffs, Recenzja książki Grzegorza Ciechanowskiego i Jerzego Sielskiego, Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 2, ss. 392-396, ISSN 1731-7517.
2017
 • Ł. Scheffs, Betonowe koło ratunkowe – czego nie wolno robić podczas kryzysu, „#Marketing w Urzędzie” 2017, nr 1, ss. 42-44, ISSN 2543-8441.
 • Ł. Scheffs, Media (Press) Relations w marketing miejsc, „#Marketing w Urzędzie” 2017, nr 2, ss. 44-45, ISSN 2543-8441.
 • Ł. Scheffs, W tym szaleństwie jest metoda czyli promocja bez promocji, „#Marketing w Urzędzie” 2017, nr 3, ss. 14-16, ISSN 2543-8441.
 • Ł. Scheffs, „Tu ludziom zawalił się świat na głowę”, „#Marketing w Urzędzie” 2017, nr 5, ss.44-47, ISSN 2543-8441.
 • Ł. Scheffs, Personalne strategie komunikacyjne szansą na sukces wyborczych?, „#Marketing w Urzędzie” 2017, nr 6, ss. 26-29, ISSN 2543-8441. • Ekspertyza wyborcza. Gniezno 2018.
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2019 (9.11.2017-22.02.2018).
 • Ł. Scheffs, Od pomysłu do realizacji – czyli jak lobbować na rzecz preferowanych zmian w subregionie konińskim (ekspertyza przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, NGO i przedsiębiorców w ramach projektu „Bądź Gotowy na Zmianę” PO KL.08.01.02-30-018/11).