Praca naukowa

Praca naukowa

2019
 • Scheffs Ł., Doradztwo w polityce. Wykorzystanie wiedzy profesjonalnej w działaniu, Poznań 2019, ss. 165, ISBN 978-83-65817-58-7.

2016
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań 2016, ss. 203, ISBN 978-83-62907-95-3.
 • Scheffs Ł., Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Poznań 2016, ss. 267, ISBN 978-83-62907-90-8.

2015
 • Ł. Scheffs (red.), Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, Toruń 2015, 127-151, ISBN 978-83-8019-243-0.

 

2017

2015
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., The Personalisation of Politics at the Local Level in Poland and Selected Central and Eastern European States: A Contribution to the Research, „Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association” 2015, vol. 11, no. 2, ss. 95-108, ISSN 1801-3422.
 • Scheffs Ł., Collectivistic aspects of advocacy advertising, „Public Policy and Economic Development” 2015, nr 4, ss. 83-93, ISSN 2309-0863.

2012
2020
 • Scheffs Ł., Prawo i Sprawiedliwość i kampania wyborcza, jakiej do tej pory w Polsce nie było, „”e-Politikon” 2020, nr 31/32, ss. 189-208.

2017

2016

2015

2013
 • Scheffs Ł., Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej, „Świat Idei i Polityki” 2013, t. 12, ss. 164-181, ISSN 1643-8442.

2012

2010
2019
 • Scheffs Ł., „Polska solidarna” versus „Polska liberalna”. O micie wytwarzającym symboliczne granice i pogranicza, w: Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne. Koncepcje i badania, red. J. Miluska, A.M. Królikowska, Szczecin 2019, ss. 164, ISBN 978-83-7972-318-8.
 • Scheffs Ł., Raz jeszcze o micie w polityce i kilka uwag o możliwym rozłamie socjopolitycznym, w: Człowiek, gospodarka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Babiakowi, red. T. Wallas, K. Urbanika, K. Hajder, Poznań 2019, ss. 649, ISBN 978-83-65817-59-4.

2018

2016

2015
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., Perspektywy edukacyjne i zawodowe jako zadanie władz samorządowych w regionie północno-wschodniej Wielkopolski, w: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, red. P. Antkowiak, Poznań 2015, ss. 53-81, ISBN 978-83-62907-66-3.
 • Scheffs Ł., Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015, ss. 21-44, ISBN 978-83-264-8271-7.
 • Scheffs Ł., Prawo i Sprawiedliwość partią protestu?, w: Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, red. Ł. Scheffs, Toruń 2015, ss. 127-151, ISBN 978-83-8019-243-0.
 • Scheffs Ł., Socjotechniczne aspekty kampanii profrekwencyjnych, czyli rzecz o legitymizacji władzy politycznej, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015, ss. 132-145, ISBN 978-83-264-8271-7.

2014

2013
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., Efekty prac Powiatowych Rad Gospodarczych oraz Subregionalnej Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu „Bądź gotowy na zmianę”, w: Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, red. P. Antkowiak, Poznań 2013, ss. 125-146, ISBN: 978-83-936964-0-6.
 • Jakubowski J., Scheffs Ł., Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, w: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin 2013, ss. 241-255, ISBN 978-83-7784-287-4.
 • Scheffs Ł., Internet w wieku fabrykowanych wizerunków, w: Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, ss. 184-198, ISBN 978-83-7780-715-6.
 • Scheffs Ł., Prawo i Sprawiedliwość w Sieci. Strategia wyborcza PiS w wyborach parlamentarnych 2011 roku, w: Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red.  M. Musiał-Karg, Toruń 2013, ss. 225-242, ISBN 978-83-7780-715-6.
 • Scheffs Ł., Teoria i praktyka lobbingu na przykładzie działalności Powiatowych Rad Gospodarczych subregionu konińskiego, w: Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, red. P. Antkowiak, Poznań 2013, ss. 159-170, ISBN: 978-83-936964-0-6

2012

2011
 • Scheffs Ł., E-marketing w wyborach do Parlamentu Europejskiego na przykładzie kampanii Rafała Trzaskowskiego, w: Marketing polityczny. Teoria i praktyka, red. I. Hofman, Lublin 2011, ss. 45-54, ISBN 978-83-7784-046-7.
 • Scheffs Ł., Konflikt w Iraku a polska polityka zagraniczna, w: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, ss. 291-306, ISBN 978-83-231-2605-8.
 • Scheffs Ł., Wolność, zaangażowanie i konflikt w systemie kontrdemokratycznym. Krótka refleksja nad kondycją demokracji, w: Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji, red. A. Laska, S. Sadowski, J. Golinowski, Bydgoszcz 2011, ss. 21-28, ISBN 978-83-7096-820-5.

2010

2009
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., Wizerunek Polski w Unii Europejskiej w świetle doniesień prasowych, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009, ss. 203-216, ISBN 978-83-60677-66-7.
 • Scheffs Ł., O tytule… – propozycje, w: Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena Lukesa Niezwykle oświecenie profesora Caritata, red. M. Kołodziejczak, Poznań 2009, ss. 102-104, ISBN 978-83-60677-73-5.
2018
 • Scheffs Ł., Recenzja wydawnicza dla Ośrodka Analiz Politologicznych UW „e-Politikon”: Borówka A., Latarnik Wyborczy 2015 jako przykład nawigatora politycznego – analiza wybranych aspektów.
 • Scheffs Ł., Recenzja wydawnicza dla Ośrodka Analiz Politologicznych UW „e-Politikon”: Lorenc K., Dobór i konstrukcja twierdzeń kwestionariusza w nawigatorach wyborczych (Voting Advice Applications): od problemów metodologicznych po ideologię.

2011

2010

2008
2017 • Scheffs Ł., Ekspertyza wyborcza. Gniezno 2018.
 • Scheffs Ł., Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2019 (9.11.2017-22.02.2018).
 • Scheffs Ł., Od pomysłu do realizacji – czyli jak lobbować na rzecz preferowanych zmian w subregionie konińskim (ekspertyza przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, NGO i przedsiębiorców w ramach projektu „Bądź Gotowy na Zmianę” PO KL.08.01.02-30-018/11).