Konferencje

Konferencje

Temat wystąpienia Nazwa konferencji Zasięg konferencji Data konferencji
Ł. Scheffs, Podstawowe predykatory wyborcze a wybory w czasie pandemii Wybory w czasie pandemii – online krajowa 4.06.2020 Poznań
Ł. Scheffs, Prawo i Sprawiedliwość i kampania jakiej nie było. COVID-19 The world in the age of pandemic and post-pandemic period – online międzynarodowa 21.05.2020 Poznań
Ł. Scheffs, Przeobrażenia demokracji liberalnej w Unii Europejskiej – polski przypadek XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI wieku „Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej” międzynarodowa 06-7.02.2020 Słubice
Ł. Scheffs, The Image in Politics. Yet Still Progressing Personalization in Political Communication at the Local Level Wizerunek/Image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu międzynarodowa 26-28.06.2019 Olsztyn
Ł. Scheffs, Rola i znaczenie strategii w wyborach samorządowych na przykładzie miasta Gniezna Lokalne polityki publiczne – uwarunkowania i perspektywy krajowa 25-26.03.2019 Wrocław
Ł. Scheffs, Personalne strategie wyborcze w wyborach samorządowych Demokratyczne wybory. Prawo, Standardy, Gwarancje, Praktyka krajowa 26-27.02.2019 Poznań
Ł. Scheffs, Wybory samorządowe w Polsce i partycypacja na poziomie lokalnym. Strategia w zarządzaniu kampanią wyborczą XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI wieku „Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej” międzynarodowa 7-8.02.2019 Słubice
Ł. Scheffs, Personalne strategie wyborcze w samorządowej rywalizacji wyborczej w mieście Gnieźnie Ekspercie seminarium naukowe: „Wybory samorządowe 2018. Media-władza-społeczeństwo” krajowa 7.12.2018 Kraków 
Ł. Scheffs, Długowieczni prezydenci z obszaru pogranicza – w poszukiwaniu perspektywy badawczej Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse – profity – zagrożenia krajowa 7-8.06.2018 Szczecin
Ł. Scheffs, Różne wymiary personalizacji polityki na poziomie lokalnym. Uzasadnienie empiryczne dla istoty zjawiska Lokalne polityki publiczne i ich otoczenie. Polityki lokalne IV międzynarodowa 20-21.04.2018 Kraków
Ł. Scheffs, Budżet partycypacyjny jako przejaw idei obywtaelskości w Unii Europejskiej XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI wieku „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań” międzynarodowa 1-2.02.2018 Słubice
Ł. Scheffs, Personalne strategie wyborcze a wybory monokratycznych organów samorządowych na poziomie gminy Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki krajowa 25-26.10.2017 Poznań
Ł. Scheffs, Sesja plenarna – Wybory samorządowe a funkcjonowanie samorządów w województwie wielkopolskim i lubuskim III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka Lokalnie” Lokalna Polityka i Współpraca Transgraniczna Wobec Nowych Wyzwań krajowa 20-21.04.2017 Słubice
Ł. Scheffs, Urzekająca moc stereotypów w Zjednoczonej Europie XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI Wieku Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w Obliczu Nowych Wyzwań międzynarodowa 2-3.02.2017 Słubice
Ł. Scheffs, O socjotechnicznych a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego  IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej międzynarodowa  15-17.09.2016 Poznań
Ł. Scheffs, Komunikacja w średnich i małych miastach/case study Gniezno i Witkowo IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej międzynarodowa 15-17.09.2016 Poznań
P. Antkowiak, Ł. Scheffs, Personalization of politics at the local lovel in Poland 21st Central European Political Science Association Conference 27th Slovenia Political Science Days “Challenges for Political Leaders in Central and Eastern Europe międzynarodowa 3-4.06.2016 Ljublijana
Ł. Scheffs, Postępujący proces personalizacji polityki. Nowy wymiar przywództwa politycznego w warunkach europejskich Dynamika zmian systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Wymiar aksjologiczny i praktyczny międzynarodowa 12-13.05.2016 Słubice
Ł. Scheffs, Mit zjednoczonej Europy Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan i scenariusze na przyszłość międzynarodowa 4-5.02.2016 Słubice
Ł. Scheffs, Kilka uwag o micie założycielskim Zjednoczonej Europy Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Diagnozy i scenariusze na przyszłość międzynarodowa 5-6.02.2015 Słubice
Ł. Scheffs, Ageizm i marketing społeczny w Polsce. Czy istnieje potrzeba działań społecznych na rzecz osób starszych? Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii międzynarodowa 22-24.04.2015 Kraków
Ł. Scheffs, Personalizacja polityki na poziomie lokalnym. Perspektywa teoretyczna Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju międzynarodowa 21-22.05.2015 Poznań
Ł. Scheffs, Marketing jednostek samorządu terytorialnego w jednoczącej się Europie. Przypadek Polski Europa XXI wieku. Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość międzynarodowa 6-7.02.2014 Słubice
Ł. Scheffs, Jednolity Patent Europejski – czyli rzecz o sporze rządu z Samorządem Zawodowym Rzeczników Patentowych Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Rozwiązania i scenariusze na przyszłość międzynarodowa 7-8.02.2013 Słubice
Ł. Scheffs, Reklama profrekwencyjna jako forma oddziaływania socjotechnicznego Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświadczenia Państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej krajowa 29-30.05.2013 Słubice
Ł. Scheffs, Emocje. Jak nas motywują do udziału w wyborach? Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku Emocje w polityce, emocje w społeczeństwie krajowa 6.06.2013 Poznań
Ł. Scheffs, Europa w kryzysie – czas oburzonych. Spojrzenie politologa Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Rozwiązania i scenariusze na przyszłość międzynarodowa 2-3.02.2012 Słubice
Ł. Scheffs, Dyskurs publiczny w Polsce. Brutalizacja języka mediów i polityki – przyczynek do dyskusji Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia krajowa 15.03.2012 Poznań
Ł. Scheffs, Polska opinia publiczna w procesie personalizacji polityki w wyborach parlamentarnych 2011 Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej krajowa 10-11.05.2012 Słubice
Ł. Scheffs, Raz jeszcze o micie w polityce Dyskurs w polityce, o polityce, z polityką krajowa 10-11.10.2012 Ostromecko k/Bydgoszczy
Ł. Scheffs, Oburzeni. Społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie Wymiary bezpieczeństwa we współczesnym świecie krajowa 23-24.11.2012 Wągrowiec
Ł. Scheffs, Polska w Europie. Zarządzanie wizerunkiem w dobie kryzysu Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu międzynarodowa 3-4.02.2011 Słubice
Ł. Scheffs, Socjotechnika śmierci. Platforma Obywatelska i jej strategia polityczna według Jarosława Kaczyńskiego Media wobec śmierci krajowa 06-07.04.2011 Warszawa
Ł. Scheffs, Teoria racjonalnego wyboru a wpływ społeczny Wpływ społeczny – mechanizmy, obszary, metody badania krajowa 13.05.2011 Poznań
Ł. Scheffs, Polska prezydencja – zarządzanie wizerunkiem w Europie Polska prezydencja w Unii Europejskiej. Szanse, priorytety, zagrożenia krajowa 20-21.05.2011 Słubice
Ł. Scheffs, Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej Polityczny marketing permanentny, czyli kampania wyborcza na co dzień krajowa 26-27.05.2011 Poznań
Ł. Scheffs, Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej na początku XXI wieku Demokracja, plebiscyt, show krajowa 11-12.10.2011 Ostromecko k/Bydgoszczy
Ł. Scheffs, Proces personalizacji polityki Współczesne nurty badawcze młodych naukowców II krajowa 20.10.2011 Poznań
Ł. Scheffs, Atom w Polsce – wyzwania, pytania, wątpliwości Problemy energetyczne współczesnego świata krajowa 16-17.12.2011 Wągrowiec
Ł. Scheffs, Konflikt w Iraku a polska polityka zagraniczna Polityka zagraniczna III RP krajowa 7.01.2010 Toruń
Ł. Scheffs, Wybory do Parlamentu Europejskiego i kultura Web 2.0. Nowe media – polityka, kultura, społeczeństwo krajowa 22-23.04.2010 Toruń
Ł. Scheffs, Przemoc domowa wobec mężczyzn. Osobliwy przypadek praw człowieka Ochrona i przejawy łamania praw człowieka we współczesnym świecie krajowa 14-15.05.2010 Wągrowiec
Ł. Scheffs, Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej Polityczny marketing permanentny, czyli kampania wyborcza na co dzień krajowa 26-27.05.2011 Poznań
Ł. Scheffs, E-marketing w wyborach do Parlamentu Europejskiego na przykładzie kampanii Rafała Trzaskowskiego Marketing polityczny – teoria i praktyka krajowa 31.05-01.06.2010 Lublin
Ł. Scheffs, Internet w „wieku fabrykowanych wizerunków”. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku Ewolucja systemu politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia krajowa 21.06.2010 Słubice
Ł. Scheffs, Recht und Gerechtigkeit« (PiS) als Protestpartei? Eine kurze politologische Reflexion Legitimation und Protest Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989 międzynarodowa 23-24.09.2010 Berlin
Ł. Scheffs, Polityka, marketing polityczny i brak wartości Wartości w świecie polityki krajowa 28-29.09.2010 Poznań
Ł. Scheffs, Demokracja – nieszczęsny dar wolności. Krótka refleksja nad kondycją polskiej demokracji Perspektywy demokracji w Polsce krajowa 12-13.10.2010 Bydgoszcz
Ł. Scheffs, Nowe media i polityka Współczesne nurty badawcze młodych naukowców I krajowa 21.10.2010 Poznań
Ł. Scheffs, Indie – wschodząca gospodarka świata. Potęga ubóstwa BRIC (Brasile, Russia, India, China). Rola i znaczenie wschodzących gospodarek w świecie krajowa 10-11.12.2010 Wągrowiec
Ł. Scheffs, Autorytet w dobie kampanii permanentnej Mechanizmy wpływu społecznego w obszarze społecznym i politycznym krajowa 17.12.2010 Poznań
Ł. Scheffs, Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo. Media. Społeczeństwo krajowa 10-11.12.2009 Toruń
Ł. Scheffs, Wojna w Iraku jako element polityki dominacji USA Od dominacji Stanów Zjednoczonych po wielobiegunowy świat wpływów XXI wieku krajowa 12-13.12.2009 Obrzycko
Ł. Scheffs, Interwencja w Iraku a uregulowania prawno-międzynarodowe – nowa polityka Stanów Zjednoczonych Polityka regionalna mocarstw krajowa 16.12.2009 Łódź
Ł. Scheffs, Społeczeństwo obywatelskie jako jedna z płaszczyzn integracji europejskiej Quo vadis Europo? krajowa 24-25.04.2007 Wągrowiec
Ł. Scheffs, Współczesna demokracja a współczesne społeczeństwo obywatelskie Wiedza a demokracja krajowa 10-11.05.2007 Warszawa
Nazwa konferencji Zasięg konferencji Data konferencji
II Ogólnopolski Kongres Politologii międzynarodowa 19-21.09.2012 Poznań
Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz krajowa 27-28.03.2012 Kielce
Media 2010: dwadzieścia lat po PRL-u krajowa 19.05.2010 Poznań
Studenckie możliwości, czyli rozwój politologa po zajęciach krajowa 13-14.11.2007 Wągrowiec
Wokół wyborów samorządowych AD 2006 krajowa 4-5.12.2006 Wągrowiec