Dydaktyka

Dydaktyka

 

Biorąc pod uwagę zainteresowania naukowe i pracę badawczą specjalizuję się w zakresie następujących zajęć dydaktycznych, konwersatoriów i warsztatów tematycznych:
Nauka o państwie
ćwiczenia i wykładu z zakresu podstaw wiedzy o państwie współczesnym;
Socjotechnika
        zajęcia w zakresie psychotechnicznych i socjotechnicznych sposobów oddziaływania społecznego. Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w zakresie: językowych i pozajęzykowych sposobów intencjonalnego kreowania rzeczywistości, wpływu społecznego oraz modelowania zachowań społecznych także w kontekście aktywności politycznej;
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
zajęcia i warsztaty z zakresu autoprezentacji w trakcie wystąpień publicznych, radiowych i telewizyjnych; autoprezentacja na piśmie. Warsztaty w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
Komunikacja i negocjacje w biznesie
wykłady i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, umiejętności panowania nad emocjami, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem;
Komunikacja medialna
wykłady i zajęcia w zakresie public relations, obsługi medialnej, planowania i programowania agendy medialnej, organizacji i prowadzenia biura prasowego;
Psychologia polityki
wykłady i ćwiczenia w zakresie podstawowych informacji o procesach psychologicznych i społecznych ściśle związanych ze sferą polityki;
Marketing jednostek samorządu terytorialnego
  wykłady i ćwiczenia w zakresie projektowania i realizacji strategii promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem produktu miejsca;
Marketing w instytucjach publicznych
ćwiczenia i wykłady z zakresu opracowania i wdrożenia mechanizmów marketingowych w różnego rodzaju instytucjach publicznych z uwzględnieniem polityki komunikacyjnej tych podmiotów.
Badania marketingowe
    ćwiczenia z zakresu przygotowania i realizacji badań ilościowych i jakościowych z zastosowaniem znanych i praktykowanych metod badawczych;
Event jako narzędzie promocji
  wykłady z zakresu promocji miejsca, sposobów przygotowania i realizacji wydarzeń promujących wydarzenia społeczne, kulturalna i polityczne  
Kampanie społeczne
ćwiczenia i wykłady z zakresu przygotowania i realizacji kampanii społecznych, zawierających się w ramach marketingu społecznego;  

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • Członek redakcji czasopisma naukowego studentów i doktorantów WNPiD UAM „Refleksje” (2010-2012).
 • Członek Rady Programowej czasopisma naukowego studentów i doktorantów WNPiD UAM „Refleksje” (2013- ).
 • Członek redakcji „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” (2016-2019).
 • Członek redakcji „Informator miejski – Gniezno” (2019- ).

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
 • Członek Inkubatora Umowy Społecznej.

Opieka naukowa:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami z ramienia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Promotor 36 prac licencjackich na kierunkach: politologia, zarządzanie państwem, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim dra Marka Pawłowskiego (tytuł pracy: Permanentna kampania polityczna w procesie legitymizacji władzy w Polsce w latach 2005-2015).
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim dra Tymona Ostroucha (tytuł pracy: Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-2018).