Dydaktyka

Dydaktyka

Nauka o państwie
ćwiczenia i wykładu z zakresu podstaw wiedzy o państwie współczesnym;
Socjotechnika
        zajęcia w zakresie psychotechnicznych i socjotechnicznych sposobów oddziaływania społecznego. Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w zakresie: językowych i pozajęzykowych sposobów intencjonalnego kreowania rzeczywistości, wpływu społecznego oraz modelowania zachowań społecznych także w kontekście aktywności politycznej;
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
zajęcia i warsztaty z zakresu autoprezentacji w trakcie wystąpień publicznych, radiowych i telewizyjnych; autoprezentacja na piśmie. Warsztaty w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
Komunikacja i negocjacje w biznesie
wykłady i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, umiejętności panowania nad emocjami, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem;
Komunikacja medialna
wykłady i zajęcia w zakresie public relations, obsługi medialnej, planowania i programowania agendy medialnej, organizacji i prowadzenia biura prasowego;
Opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki
Przedmiotowe Koło jest organizacją naukową studentów i doktorantów skupionych wokół szeroko pojętej problematyki związanej z psychologią polityki;
Psychologia polityki
wykłady i ćwiczenia w zakresie podstawowych informacji o procesach psychologicznych i społecznych ściśle związanych ze sferą polityki;
Marketing jednostek samorządu terytorialnego
  wykłady i ćwiczenia w zakresie projektowania i realizacji strategii promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem produktu miejsca;
Marketing w instytucjach publicznych
ćwiczenia i wykłady z zakresu opracowania i wdrożenia mechanizmów marketingowych w różnego rodzaju instytucjach publicznych z uwzględnieniem polityki komunikacyjnej tych podmiotów.
Badania marketingowe
    ćwiczenia z zakresu przygotowania i realizacji badań ilościowych i jakościowych z zastosowaniem znanych i praktykowanych metod badawczych;
Event jako narzędzie promocji
  wykłady z zakresu promocji miejsca, sposobów przygotowania i realizacji wydarzeń promujących wydarzenia społeczne, kulturalna i polityczne  
Kampanie społeczne
ćwiczenia i wykłady z zakresu przygotowania i realizacji kampanii społecznych, zawierających się w ramach marketingu społecznego;